Ruimere toegang tot de Wsnp

De BBW is verheugd om de ‘Kamerbrief maatregelen hulp bij schulden’ te kunnen delen.

De wettelijke schuldsanering (Wsnp) is al jaren de meest succesvolle manier van saneren voor zowel schuldeisers als schuldenaren. Staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) verruimen de toegang tot de Wsnp en kondigen diverse maatregelen aan die zorgen dat mensen met schulden beter en sneller hulp krijgen.

De meest in het oog springende maatregelen zetten we voor u op een rij.

  1. De Wsnp is nu alleen beschikbaar voor schuldenaren die kunnen bewijzen dat ze de afgelopen vijf jaar ’te goeder trouw’ zijn geweest. Het kabinet wil de Wsnp nu toegankelijker maken door de termijn van vijf naar twee jaar te verlagen. Binnen de genoemde twee jaar blijft een hardheidsclausule van toepassing.
  2. Het kabinet gaat daarnaast regelen dat mensen die na een eerdere Wsnp opnieuw in de problemen komen, daar makkelijker opnieuw een beroep op kunnen doen. Nu kan dat pas na een periode van tien jaar, maar straks krijgt de rechter de vrijheid om iemand eerder opnieuw toegang te geven tot de Wsnp.
  3. Schuldeisers in een minnelijk traject krijgen een maximale reactietermijn om informatie te geven over openstaande schulden en om aan te geven of zij meewerken aan een minnelijk voorstel. NB: de wettelijke reactietermijn houdt geen meewerkplicht voor schuldeisers in, dat kan niet worden afgedwongen zonder tussenkomst van de rechter, maar de schuldhulpverlener kan na verloop van de reactietermijn wel direct overgaan tot een verzoek dwangakkoord of Wsnp.
  4. In samenspraak met het kabinet is Bureau Wsnp in gesprek met Recofa over aanpassing van de ‘artikel 285-verklaring’. Artikel 285, eerste lid, van de Faillissementswet (Fw) geeft aan welke stukken en gegevens bij het verzoekschrift tot toelating tot de Wsnp moeten worden opgenomen. Naast gemeenten kunnen sinds 2018 ook andere gereguleerde beroepen – zoals advocaten en Wsnp-bewindvoerders of professionele beschermingsbewindvoerders –een dergelijke verklaring afgeven. Volledige afschaffing van deze verklaring, dus directe toegang tot de Wsnp acht het kabinet helaas niet wenselijk, maar er wordt wel gepleit voor een eenvoudiger en beter passende verklaring.
  5. Op grond van artikel 354a Fw is reeds verkorting van de Wsnp-looptijd mogelijk. Of het tot een verkorting komt, is aan het oordeel van de rechter. De mogelijkheden die de rechter hierin heeft blijken in de praktijk beperkt te zijn. Het kabinet is geen voorstander van een standaard kortere looptijd van bijvoorbeeld 1,5 jaar, in de Wsnp dient namelijk ook rekening te worden gehouden met de belangen van schuldeisers, maar wil in de Wsnp wel meer maatwerk mogelijk maken en verkorting van de looptijd ruimer kunnen laten toepassen.

    En ‘last but not least’…

  6. Het kabinet pleit voor een aanvullende rol van de Wsnp-bewindvoerder voor advies en begeleiding van schuldenaren vanuit het minnelijke naar het wettelijke traject. In samenwerking met Bureau Wsnp worden momenteel de mogelijkheden onderzocht om een pilot te starten die uitvoer geeft aan de motie om op toevoegingsbasis een second opinion uit te voeren en een Wsnp aan te vragen.

Een mooi en zinvol pakket aan maatregelen waar we met de BBW en alle ketenpartijen hard aan hebben gewerkt. Vanwege de toegenomen urgentie op het voorkomen en oplossen van problematische schulden heeft de minister voor Rechtsbescherming het voornemen om nog dit jaar een wetsvoorstel in consultatie te geven. De BBW blijft ondertussen in overleg met de ministeries, Bureau Wsnp, Recofa e.a. en blijft zich inzetten voor verdere uitvoer van deze maatregelen.

De volledige Kamerbrief kunt u nalezen via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/16/aansluiting-minnelijke-schuldhulpverlening-wettelijke-schuldsanering

Vorig bericht
Een verkorte Wsnp-termijn
Volgend bericht
Communicatie via Whatsapp

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up