Nieuwjaarscolumn BBW

20 jaar Wsnp, wat een feestelijk jubileumjaar had moeten zijn

Het zal jullie niet ontgaan zijn, in december bestond de Wsnp 20 jaar. Een wet die tijdens de ontwerpfase al sterk bekritiseerd werd: de saniet zou vrolijk op de fiets van de schuldenlast worden verlost. Zware eisen zouden niet worden gesteld. Schuldeisers zouden worden benadeeld. De rechtbanken zouden de toestroom niet kunnen verwerken, etc. etc. De Eerste en Tweede Kamer hebben toch doorgezet, want de wet was toch slechts bedoeld als “stok achter de deur” om de minnelijke schuldsaneringsregelingen er makkelijker door te krijgen bij de schuldeisers.

Onverwacht succes
Hoe anders is in aanvang de praktijk gebleken. Rechtbanken en bewindvoerders bleken meer dan uitstekend met de toepassing van de wet om te gaan. Schuldeisers waren blij, want eindelijk was er een onpartijdige en deskundige controle op de toepassing van een schuldenregeling. Een controle die deed wat zij beloofde. En het onverwachte gebeurde: de Wsnp werd een succes.
De instroom Wsnp, begroot op maximaal 12.000, steeg zelfs in enig jaar tot 17.000.

Ongeliefd succes
Een ontwikkeling die, het moet helaas gezegd worden, niet door alle partijen in de schuldenbranche werd toegejuicht. Onder meer door politieke partijen die hun stok achter de deur omgetoverd zagen tot een uitnodigende deur die toegang bood tot de Wsnp. Het gevolg was een aantal wijzigingen in de wet die tot doel had de instroom in te dammen en het minnelijk traject te propageren.

Wetswijzigingen hebben de toegang tot de Wsnp succesvol ingeperkt, maar het minnelijk traject niet bevorderd. Wie is daarmee geholpen?

Deze wijzigingen hebben inderdaad effect gehad op de Wsnp, een desastreus effect zelfs, want de instroom 2018 zal zelfs de 6.000 niet halen. Op het minnelijk traject heeft het nauwelijks effect gehad, meer dan ooit wordt schuldenaren op oneigenlijke gronden de toegang tot een schuldenregeling onthouden. Meer gezinnen dan ooit worden geconfronteerd met een leven in armoede. We lezen allemaal de rapportages van de Nationale ombudsman. De dames en heren politici hebben de schuldenaren derhalve geen dienst bewezen met deze wetswijzigingen.

Wsnp-light is geen schuldenoplossing
Ook in beschermingsbewindland veranderde er het nodige, mijns inziens niet ten voordele van een echte schuldenoplossing. In 2014 werd het schuldenbewind ingevoerd, een instrument dat ik eerder al als “Wsnp light” betitelde. Daarmee wil ik niet stellen dat de beschermingsbewindvoerder niet serieus met dat dossier omgaat en dat schuldenbewind moet worden uitgesloten. Maar ik kan mij zo voorstellen dat het voor de niet goedwillende schuldenaar aantrekkelijk is gebruik te maken van deze schuldenregeling. De wettelijke mogelijkheden voor controle zijn in schuldenbewind immers geringer dan in de Wsnp.

Hoe nu verder met de Wsnp?
Ik ben ervan overtuigd dat de Wsnp alle reden tot bestaan heeft en voorziet in een behoefte. Aan haar voortbestaan twijfel ik niet. Er moeten wel andere wegen bewandeld worden om de Wsnp onder de aandacht te brengen van zowel het publiek als de beroepsbeoefenaren in schuldenland.

Het wordt niet meer zoals het was
En de Wsnp bewindvoerder moet zich realiseren dat de instroom Wsnp waarschijnlijk nooit meer de aantallen zal behalen van het verleden. Naast de Wsnp zullen bewindvoerders ook andere activiteiten moeten uitvoeren. Alleen de Wsnp brengt te weinig brood op de plank.

    Wsnp bewindvoerders móeten hun bedrijfsactiviteiten verbreden

Maak je kennis te gelde
BBW propageerde het al eerder: denk aan de aanbieding van dwangakkoorden, aan minnelijke regelingen die je aan kunt bieden, optreden in procedures voor de kantonrechter. Echt, jullie als Wsnp bewindvoerder beschikken over specialistische kennis die je te gelde kunt maken.

Wij gaan door met jullie te ondersteunen, een greep uit de activiteiten die de BBW voor 2019 heeft gepland:

Samenwerking met beschermingsbewindvoerders
BBW is voornemens in 2019 sterk in te zetten op samenwerking met de beschermingsbewindvoerders. De eerste kontakten daarin zijn tot heden succesvol. Ik ben ervan overtuigd dat deze samenwerking ten voordele strekt van zowel de Wsnp- als de beschermingsbewindvoerder. Beiden ervaren een makkelijker dossier door hun samenwerking. Wij willen dit uitvoering geven middels regio-overleggen waaraan beide beroepsgroepen deelnemen. Maar: dit kan alleen een succes worden als zoveel mogelijk bewindvoerders aan dat overleg deelnemen!

Schuldenbewind na één jaar evalueren
BBW heeft in overleggen met, onder meer de kantonrechters, aangedrongen op een spoediger evaluatie van de schuldenbewinddossiers. Wettelijk is een vijfjaarlijkse periode voorzien voor de evaluatie van een toegewezen schuldenbewind. Dat betekent dat een schuldenaar feitelijk vijf jaar lang in een regeling kan blijven, zonder verbetering van zijn financiële situatie. Dat is niet alleen onwenselijk. Dat is ook onmenselijk. Daarom zou volgens BBW na één jaar geëvalueerd moeten worden. Binnen een jaar moet het mogelijk zijn om te beoordelen of schuldenbewind succesvol kan worden toegepast. Zo nee, dan dient een Wsnp-traject ernstig te worden overwogen. Middels een eenvoudige aanpassing in de wet zou schuldenbewind zelfs naadloos in Wsnp-bewind kunnen overgaan. Er zijn tekenen dat onze lobby gehoord wordt.

Samenwerking met NVVK
Gelukkig constateren wij dat de NVVK nu bereid is samen te werken met de BBW.
In 2019 staat samen met een rechtbank een workshop dwangakkoord gepland waarin wij NVVK-leden uiteenzetten hoe een dwangakkoord werkt en op welke wijze een Wsnp bewindvoerder ingeschakeld kan worden bij de indiening daarvan.

Opleidingen
Ook in 2019 gaan wij weer door met onze succesvol gebleken opleidingstak. Het programma 2019 is bekend en zal binnenkort met u worden gecommuniceerd.

Last but not least:
In 2019 gaan wij van start met een deels gewijzigd bestuur. Na het recente vertrek van Regina Caron als algemeen bestuurslid en Petra van Bemmelen als bestuurssecretaris zijn wij er in geslaagd een waardige  opvolger aan te trekken in de vorm van Hans Lagendaal als opvolger van Regina. Voor Petra zijn we er nog niet in geslaagd een geschikte opvolger te vinden. Petra zal voor de komende periode 8 uur per week ons ondersteunen en de potentiële opvolger inwerken. Zowel Regina als Petra verdienen dank voor hun enorme bijdrage die zij geleverd hebben aan de BBW.  

Rest mij nog u een succesvol en gezond 2019 toe te wensen!

Cees van der Linden, voorzitter BBW

Vorig bericht
Nibud: Mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen niet de hulp die ze verdienen
Volgend bericht
IVO-rechtspraak: de pilot gaat eind 2019 van start

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up