Column Geert Lankhorst * – Dwangakkoord bij parttimebaan

Een verzoek dwangakkoord wordt toegewezen, ook nu de verzoeker parttime werkzaam is. Bij een parttime functie is dat best bijzonder te noemen. Hij is actief aan het solliciteren en schuldeisers zullen profiteren van inkomensgroei, nu sprake is van een prognoseakkoord. Het minnelijke voorstel is volgens de rechtbank Rotterdam het uiterste waartoe deze verzoeker in staat moet worden geacht. Het kan dus ook bij een debiteur met een parttime job, mits het verzoek goed met argumentatie is onderbouwd.

Twee weigerende crediteuren

A heeft op 4 januari 2022 een verzoek dwangakkoord ingediend om twee schuldeisers: Tele2 Nederland B.V. en Cross Connect B.V., die weigeren mee te werken aan een aangeboden schuldregeling, te bevelen in te stemmen met deze schuldregeling. Ter zitting van 11 februari 2022 zijn verschenen A en zijn schuldhulpverlener van de Kredietbank Rotterdam. De weigerende schuldeisers zijn niet verschenen. A heeft vijftien schuldeisers met in totaal twee preferente vorderingen en dertien concurrente vorderingen. Deze schuldeisers hebben in totaal een bedrag van € 32.597,07  te vorderen. A heeft bij brief van 17 september 2021 een schuldregeling aangeboden aan zijn schuldeisers, inhoudende een betaling van 9,97 % aan de preferente schuldeisers en 4,99 % aan de concurrente schuldeisers tegen finale kwijting. De schuldenlast bedroeg op dat moment € 34.634,30. De schuldenlast blijkt lager te zijn, te weten: € 32.597,07, dus de uitkering aan de schuldeisers zal hoger zijn. A heeft ter zitting verklaard dat er beslag is gelegd op zijn inkomsten waardoor hij nog niet heeft kunnen sparen, en dat hij daarom akkoord gaat met de (latere) startdatum van de schuldregeling per 1 januari 2022, zodat het minnelijk traject loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

Het aangeboden akkoord

Wat is de stand van zaken ? De aangeboden regeling is gebaseerd op de NVVK-norm en de afloscapaciteit op basis van het huidige inkomen (inkomsten uit parttime dienstbetrekking en aanvullende bijstandsuitkering). A heeft verklaard dat hij thans 15-20 uur per week werkzaam is. Hij solliciteert actief naar een fulltime baan waarbij hij diverse sollicitaties heeft overgelegd. De aangeboden regeling voorziet in uitkering van een prognosepercentage. Dat betekent dat de afloscapaciteit eventueel nog hoger of nog lager zal kunnen uitvallen. A heeft zich op het standpunt gesteld dat hij al het mogelijke heeft gedaan om het aangeboden percentage aan zijn schuldeisers aan te bieden. Hij heeft sinds de aanmelding bij schuldhulpverlening geen nieuwe schulden of achterstanden meer laten ontstaan en zijn vaste lasten worden inmiddels door zijn budgetbeheerder voldaan. Dertien schuldeisers stemmen met de aangeboden schuldregeling in. Tele2 en Cross Connect stemmen hier niet mee in. Zij hebben een vordering van € 9.376,22 op verzoeker, die 28,7 % van de totale schuldenlast beloopt.

Maatstaf beoordeling dwangakkoord

De rechtbank moet – met de maatstaf van artikel 287a Fw in de hand – beoordelen of Tele2 en Cross Connect in redelijkheid niet tot weigering van instemming met de schuldregeling hebben kunnen komen, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen het belang dat zij hebben bij uitoefening van de bevoegdheid tot weigering en de belangen van verzoeker of de overige schuldeisers die door de weigering worden geschaad. De rechtbank stelt allereerst vast dat de vordering van Tele2 en Cross Connect een aandeel vormen in de totale schuldenlast van 28,7 %. De andere schuldeisers zijn met de aangeboden regeling akkoord gegaan. De rechtbank is van oordeel dat, hoewel Tele2 vindt dat de aangeboden regeling niet goed is gedocumenteerd en dat deze onvoldoende financieel transparant is, het voorstel wel is getoetst door een deskundige en onafhankelijke partij, te weten de Kredietbank Rotterdam. En het voorstel is naar het oordeel van de rechtbank goed en controleerbaar gedocumenteerd.

Persoon, naleving afspraken en prognoseakkoord

A is gemotiveerd om tot een oplossing van zijn schulden te komen. Hij is thans 15 – 20 uur per week werkzaam en daarnaast actief aan het solliciteren naar een fulltime baan, zodat zijn afloscapaciteit kan stijgen. Hij is zich bewust van het belang om fulltime te werken. De rechtbank vertrouwt erop dat schuldhulpverlening de nakoming van de arbeidsverplichting goed zal controleren. Naar het oordeel van de rechtbank brengt de controle door de schuldhulpverlening voldoende waarborgen met zich mee dat verzoeker zich zal inspannen om fulltime werk te vinden. Verder geldt dat van een eventuele inkomensgroei de schuldeisers zullen profiteren, aangezien het een prognoseakkoord betreft. Daarom oordeelt de rechtbank dat het voorstel het uiterste is waartoe A in staat moet worden geacht: “het onderste uit de kan”. De rechtbank merkt op dat de schuldenlast niet € 34.634, maar € 32.597, bedraagt. Het gevolg daarvan is dat het percentage dat aan de schuldeisers is aangeboden, iets is verhoogd. En de stabiliteit en de nakoming van de afspraken ? Door de schuldhulp is verklaard dat aan alle waarborgen, die moeten zorgen dat A het maximale ten behoeve van zijn schuldeisers zal afdragen, is voldaan. A zit in budgetbeheer. Het ontstaan van nieuwe schulden ligt niet in de rede. Ook heeft A aangeboden om 1 januari 2022 als startdatum van de schuldregeling te laten gelden. Schuldeisers zullen dus maximaal profiteren van de inspanningsverplichting.

De belangen afgewogen

De rechtbank maakt dan een afweging: naar verwachting zal de uitwerking van het voorstel een gunstiger resultaat hebben voor de schuldeisers dan als de schuldsanering van toepassing zou zijn. Want de schuldsaneringsregeling zal aanzienlijke kosten met zich brengen, bestaande uit salaris voor de bewindvoerder en griffierecht, die in mindering komen op hetgeen A zou kunnen afdragen. Dat betekent dat de schuldsaneringsregeling de schuldeisers minder zou opleveren dan bij het akkoord wordt aangeboden. Dus komt de rechtbank tot het oordeel dat de belangen van A die vanuit een stabiele situatie zijn schuldenproblematiek wil oplossen en van de overige schuldeisers die hebben ingestemd met het aanbod, zwaarder wegen dan die van Tele2 en Cross Connect, die geweigerd hebben in te stemmen. Het eindresultaat: de rechtbank beveelt Tele2 en Cross Connect om in te stemmen met de door verzoeker aangeboden schuldregeling. Het kan dus ook bij een debiteur met een parttime job, mits het verzoek goed met argumentatie is onderbouwd.

Bron: Rechtbank Rotterdam, 21 februari 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:2054

* Mr. dr. G.H. Lankhorst is beleidsadviseur bij de Directie Rechtsbestel van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast is hij redactielid van het
Tijdschrift Schuldsanering en doceert en examineert Geert Lankhorst
in de Leergang Wsnp van OSR Juridische Opleidingen.

Vorig bericht
Column Geert Lankhorst * – Beschermingsbewindvoerder, gemeentelijk beleid en vertrouwensband
Volgend bericht
Ontwikkelingen m.b.t. boedelrekeningen voor faillissementen en Wsnp’s

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up